ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – postačí nám 1 Kč

Založení společnosti s ručením omezeným, podle Nového občanského zákoníku, přináší mnohé nejasnosti, možnosti a povinnosti. V tomto článku zodpovíme několik základních a nejdůležitějších otázek.

Založení společnosti s ručením omezeným – za 1 Kč?

 • Založit společnost za 1 Kč je skutečně možné, ale pouze pokud se jedná o společnost s ručením omezeným. V tomto článku se dozvíte více.
 • Původně byl zákonem požadován základní kapitál 200 000 Kč.
 • Jinými slovy, při založení takové to společnosti musíte na firemní účet ještě před jejím zápisem do obchodního rejstříku vložit 1 Kč, ačkoliv dříve bylo povinné vložit minimálně 200 000 Kč.

Jaké jsou další náklady při založení společnosti s ručením omezeným?

 • Bude-li si někdo zakládat společnost s ručením omezeným sám, lze očekávat náklady na její založení okolo 12 000 Kč.
 • V této částce je zahrnut zejména notářský zápis o založení společnosti ve výši 4 000 Kč, náklady na ověření podpisů, náklady za zápis společnosti do obchodního rejstříku ve výši 6 000 Kč, 1 000 Kč za ohlášení živnosti, náklady na zřízení podnikatelského účtu na složení základního kapitálu a další specifické náklady.
 • Pokud využijeme služeb advokáta, musíme započítat výdaje také na něj.
 • K výše uvedenému existuje alternativa, koupit tzv. „READY MADE“ společnost s ručením omezeným, která může být za určitých okolností levnější než klasicky založená společnost. Na úplném výpise z obchodního rejstříku této společnosti bude ale vždy vidět i předchozí majitel společnosti, což nemusí každému vyhovovat.

Čím dnes vlastně společnost s ručením omezeným ručí?

 • Z hlediska společníka je v zásadě ručení stejné jako dle předchozí právní úpravy, nicméně k výraznější změně došlo v případě jednatelů společnosti.
 • Co se týče společníka lze říci, že společník s.r.o. ručí společně a nerozdílně do výše nesplaceného základního kapitálu. V momentě, kdy tento vklad splatí a celý základní kapitál je zapsán do obchodního rejstříku jako splacený, tak poté již společník za závazky společnosti neručí.
 • U jednatelů s.r.o. došlo ke zpřísnění jejich odpovědnosti za újmu způsobenou společnosti, jakož i následného ručení za závazky společnosti. Zjednodušeně řečeno, platí pro jednatele povinnost péče řádného hospodáře a vždy jednat v zájmu společnosti bez ohledu na zájmy ostatní.
 • Společnost nesmí poskytnout výplatu ze zisku či zálohy na tuto výplatu, pokud by si tím přivodila insolvenci.
 • Nová právní úprava též reguluje tzv. střet mezi zájmy jednatele a společnosti, kdy jednatel musí v zásadě jednat vždy v zájmu společnosti s ručením omezeným.

Co nastane při porušení povinností jednatelem?

 • V případě, kdy jednatel poruší některou z výše popisovaných povinností a způsobí tím společnosti s ručením omezeným škodu, pak ručí za závazky společnosti v tom rozsahu, jakou způsobil škodu.
 • Zcela nová je povinnost jednatelů vydat odměny získané ze smlouvy o výkonu funkce, které od společnosti obdrželi, a to zpětně za období dvou let před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud jednatelé věděli nebo mohli vědět, že společnost je v úpadku nebo jí úpadek hrozí a nic neučinili proti jeho odvrácení.
 • Pro jednatelé společností s ručením omezeným se doporučuje při rozhodování zachovávat jistou obezřetnost a opatrnost, aby veškerá riziková rozhodnutí mohli doložit podklady, že jednali v zájmu společnosti, byli loajální a že měli k dispozici všechny potřebné informace.

Je vhodné zakládat společnost s nízkým základním kapitálem?

 • Obecně se nedoporučuje zakládat společnost se základním kapitálem 1 Kč, ale doporučuje se minimální částka 50 000 Kč, raději však 100 000 Kč.
 • Je potřeba si také uvědomit, že společnost potřebuje pro začátek určité finance na pokrytí počátečních výdajů.
 • Milionové s.r.o. má totiž hned od začátku finanční prostředky na investice a rozjezd podnikání, kdežto jednokorunové s.r.o. si je bude muset opatřit jinak, například půjčkami, dalšími vklady nebo zvýšením základního kapitálu.
 • Dalším důvodem, proč zvolit vyšší základní kapitál než jednu korunu, může být i samotná prezentace společnosti v očích obchodních partnerů, kteří by mohli mít pochybnosti o solventnosti společnosti s tak nízkým vkladem.
 • Základní kapitál na druhou stranu nemá prakticky žádnou vypovídající hodnotu. Jde spíše o dlouholetou mylnou představu, že základní kapitál musí mít společnost na účtu, jako finanční částku, kterou může disponovat. Není to pravda.

Sdílet článek

Autor příspěvku: spravce